ZAKRES OFEROWANYCH CZYNNOŚCI W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU

 • Przejęcie od poprzedniego zarządcy lub Zarządu Wspólnoty nieruchomości całej dokumentacji administracyjnej, księgowej i technicznej,
   
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz zlecanie rocznych i pięcioletnich przeglądów ogólnobudowlanych, przeglądów kominiarskich, elektrycznych i innych przeglądów oraz kontroli wymaganych przepisami prawa, przepisami branżowymi, instrukcjami obsługi i zaleceniami producentów,
   
 • Przechowywanie dokumentacji Wspólnoty w pomieszczeniach strzeżonych zarządcy i zabezpieczonych przed włamaniem, pożarem, zalaniem lub zniszczeniem,
   
 • Opracowanie rocznego planu gospodarczego i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu eksploatacyjnego i remontowego Wspólnoty,
   
 • Realizacja planu gospodarczego uchwalonego przez Wspólnotę, z wyjątkiem jeżeli Wspólnota nie zgromadzi niezbędnej ilości środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym
   
 • Negocjowanie i zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty dotyczących: 
 • dostaw energii elektrycznej, zimnej wody, ciepła (na podgrzanie wody i na ogrzanie), odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, utrzymania czystości i porządku, ubezpieczenia nieruchomości,
 • rachunku bankowego Wspólnoty,
 • ochrony fizycznej nieruchomości,
 • okresowych przeglądów nieruchomości, instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne,
 • deratyzacji i dezynfekcji
   
 • Na polecenie Zarządu windykacji na drodze sądowej zaległych opłat od członków Wspólnoty poprzez kancelarię prawniczą, z wyjątkiem wyliczenia należności i przygotowania dokumentów, które w ramach wynagrodzenia wykona zarządca,
   
 • Kontrola prawidłowości wykonania zawartych umów,
   
 • Organizowanie konkursów ofert na roboty naprawcze, konserwacyjne i remontowo-modernizacyjne w porozumieniu i z udziałem co najmniej dwóch członków Zarządu Wspólnoty; koszty ogłoszeń w prasie i w internecie ponosi Wspólnota,
   
 • Zwoływanie zebrań Wspólnoty (koszty pocztowe doręczenia zawiadomień o zebraniu i wynajęcia sali ponosi Wspólnota) wraz z przygotowaniem projektów uchwał,
   
 • Doradztwo w zakresie przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, z wyjątkiem opinii prawnych zawodowych prawników,
   
 • Prowadzenie sekretariatu Wspólnoty (przyjmowanie, ewidencja, przygotowywanie i wysyłka korespondencji oraz prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej); koszty pocztowe wysyłki korespondencji dotyczącej nieruchomości i właścicieli lokali ponosi Wspólnota,
   
 • Zawiadamianie członków Wspólnoty o składnikach i wysokości opłat miesięcznych w formie not obciążeniowych z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali, uchwał Wspólnoty, cen świadczeń i usług wynikających z zawartych umów z ich dostawcami; koszty pocztowe wysyłki not obciążeniowych do właścicieli lokali posiadających inny adres do doręczeń niż adres budynku ponosi Wspólnota,
   
 • Przygotowywanie i wysyłka upomnień oraz wezwań do uiszczenia opłat przez członków Wspólnoty; koszty pocztowe wysyłki upomnień i wezwań ponosi adresat,
   
 • Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednimi postanowieniami Wspólnoty i przy pomocy odpowiednich programów komputerowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz indywidualnych miesięcznych kosztów utrzymania lokali i comiesięczne informowanie Zarządu o stanie kont poszczególnych właścicieli lokali,
   
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego Wspólnoty,
   
 • Likwidacja powstałych szkód w nieruchomości wspólnej w zakresie objętym ubezpieczeniem, tj. zgłoszenie szkody, przygotowanie dokumentów szkody, uczestnictwo w wizji lokalnej, zlecenie naprawy szkody,
   
 • Przyjmowanie zgłoszeń zaistniałych awarii telefonicznie przez 24 godziny na dobę (tel. komórkowy 0 606 986 476),
   
 • Samodzielna obsługa rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek; zarządca reguluje zobowiązania wynikające z zawartych umów do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym Wspólnoty, przy czym nie ponosi on (zarządca) odpowiedzialności za odsetki spowodowane nieterminowym regulowaniem należności Wspólnoty z powodu braku środków finansowych na rachunku bankowym Wspólnoty,
   
 • Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w formie ustalonej uchwałą Wspólnoty, samodzielne podpisywanie i składanie deklaracji podatkowych, oświadczeń itp. i odbiór dokumentów w imieniu Wspólnoty z urzędów skarbowych i organów samorządu terytorialnego rzeczowo właściwych dla siedziby Wspólnoty,
   
 • Podpisywanie i odbiór faktur w imieniu Wspólnoty
   
 • Zgłaszanie wykonawcy budynku lub jego następcom prawnym, w określonym umową lub przepisami prawa terminie wad i usterek występujących w nieruchomości wspólnej objętych ochroną z tytułu rękojmi i gwarancji, również wad i usterek w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych zgłoszonych przez ich właścicieli do zarządcy; koszty pocztowe wysyłki korespondencji ponosi Wspólnota,
   
 • Prowadzenie rejestru wykonanych prac konserwacyjnych, naprawczych, remontowych i usunięcia awarii,
   
 • Przygotowywanie korespondencji i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty dla egzekucji jej (Wspólnoty) praw wynikających z gwarancji i rękojmi od wykonawcy budynku oraz od dostawców instalacji i urządzeń związanych z budynkiem bez obsługi uprawnionych branżowych rzeczoznawców, bez obsługi prawnej i zastępstwa procesowego,
   
 • W przypadku zaistnienia awarii, spowodowanie przyjazdu odpowiednich ekip serwisowych, niezwłoczne zabezpieczenie budynku i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych zniszczeń; usuwanie awarii nie wymaga uzyskania przez zarządcę zgody współwłaścicieli nieruchomości
   
 • Prace konserwacyjne (tzw. „złota rączka”) obejmujące wymianę spalonych żarówek w pomieszczeniach wspólnego użytku, drobne regulacje (bez napraw i wymiany) zamków drzwi, klamek, samozamykaczy; koszt niezbędnych materiałów (np. żarówek, elektrozaczepów, zamków) ponosi Wspólnota; w przypadku konieczności naprawy lub wymiany zamka drzwi, klamki, samozamykacza, elektrozaczepu każdorazowo zarządca dokona naprawy lub wymiany za cenę wynegocjowaną z Zarządem Wspólnoty lub w uzgodnieniu z Zarządem zleci naprawę lub wymianę obcemu podmiotowi.
Zadzwoń do nas